Zasady zdawania egzaminu maturalnego od maja 2015

1. Uczniowie klas maturalnych (licea ogólnokształcące) rozpoczynający naukę 1 września 2014 roku i przystępujący do matury po raz pierwszy w maju 2015 roku, zdają egzaminy zgodnie z tzn. NOWĄ podstawą programową.

Uczniowie obowiązkowo przystępują do egzaminów:
a. forma ustna: język polski i język nowożytny. Wymóg uzyskania min 30% poprawnych odpowiedzi.
b. forma pisemna: język polski, matematyka i język nowożytny (wszystkie na poziomie podstawowym). Wymóg uzyskania min. 30% poprawnych odpowiedzi
c. min. jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym ( może to być przedmiot z grupy przedmiotów dodatkowych lub obowiązkowych tj. język polski, matematyka, język nowożytny) Brak określenia progu zdawalności- tzn. uzyskane przez ucznia punkty procentowe sumowane są z wynikami osiągniętymi podczas pozostałych egzaminów.

Uczeń może przystąpić do egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego (ale tylko na poziomie rozszerzonym). Brak określenia progu zdawalności- tzn. uzyskane przez ucznia punkty procentowe sumowane są z wynikami osiągniętymi podczas pozostałych egzaminów.

Szczegóły dotyczące wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów dostępne są w zakładce Kadra/Przedmioty. Tam zamieszczamy również przykładowe zadania.


2. Uczniowie klas maturalnych (technika) rozpoczynający naukę 1 września 2014 roku i przystępujący do matury po raz pierwszy w maju 2015 roku, zdają egzaminy wedle dotychczas obowiązującej (tzw. STAREJ) podstawy programowej. Studenci, uczniowie którzy zdawali maturę w maju 2014 roku i chcą poprawić swoje oceny zdają maturę w maju 2015 roku wedle dotychczas obowiązującej (tzw. STAREJ) podstawy programowej. Osoby, które zdawały maturę po 2005 roku lub jeszcze nigdy nie przystępowały do matury- zdają egzamin w maju 2015 roku również wedle dotychczas obowiązującej ( tzw. STAREJ) podstawy programowej.

Uczniowie obowiązkowo przystępują do egzaminów:
a. forma ustna: język polski i język nowożytny. Wymóg uzyskania min 30% poprawnych odpowiedzi.
b. forma pisemna: język polski, matematyka i język nowożytny (wszystkie na poziomie podstawowym). Wymóg uzyskania min. 30% poprawnych odpowiedzi.

Uczeń może przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego ( w liczbie od jeden do sześciu) na poziomie podstawowym lub rozszerzonym ( z wyjątkiem: języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego- tylko na poziomie rozszerzonym). Brak określenia progu zdawalności.

Harmonogram egzaminu maturalnego maj 2015

termin główny
termin poprawkowy
czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego w formie pisemnej


Szybki kontakt

12 356 51 51

502 257 027

Zapisy online

Zapisz się!

Ważne!